Strona główna

O nas

Usługi
Grupa Audytorska CONSILIUM Marzęcka i Partnerzy - Biegli Rewidenci
PROFESJONALIZM - ETYKA - PRAWORZĄDNOŚĆ
Informacje o firmie
Nasi klienci
Nasz zespół
Zapytania ofertowe/Ogłoszenia/Oferty pracy
Kontakt z nami
Zapytania ofertowe/Ogłoszenia/Oferty pracy


I. Zaproszenie do złożenia oferty na przeprowadzenie procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy EN ISO 9001:2008

Szanowni Państwo,

w związku realizacją projektu pn: „Implementacja SZJ wg wymagań normy EN ISO 9001:2008 jako ścieżka rozwoju i poprawy konkurencyjności Grupy Audytorskiej CONSILIUM Marzęcka i Partnerzy - Biegli Rewidenci w zakresie opracowania i wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy EN ISO 9001:2008 zapraszamy do składania ofert w zakresie certyfikacji niniejszego systemu. Poniżej przedstawiamy szczegóły dotyczące przedmiotowego postępowania.

 1. Przedmiot zamówienia

Przeprowadzenie procesu certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy
EN ISO 9001:2008


2. Opis przygotowania oferty

Oferta musi być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym. Poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę. Cena oferty musi być podana cyfrowo i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT.

Oferta powinna obejmować swoim zakresem:

  • koszt certyfikacji

  • koszt auditów nadzorczych

  • całkowity koszt za trzyletni okres utrzymania ważności certyfikatu

W związku z tym, że niniejszy projekt zamierzamy współfinansować ze środków UE ważność oferty powinna wynosić 12 miesięcy.

3. Inne wymagania dotyczące przygotowania oferty

Ofertę należy złożyć w jednej z dwóch niżej opisanych wersji:

- papierowej w siedzibie Zamawiającego:

Grupa Audytorska CONSILIUM Marzęcka i Partnerzy - Biegli Rewidenci

70-375 Szczecin

ul. 5 Lipca 7/10

w nieprzejrzystym, zamkniętym opakowaniu, oznakowanym następująco:

"Oferta na certyfikację Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy EN ISO 9001:2008

i opatrzonym nazwą oraz dokładnym adresem Oferenta;

 

- elektronicznej na adres e-mail:mciszak@consilium.szczecin.pl zatytułowanej następująco:

"Oferta na certyfikację Systemu Zarządzania Jakością wg wymagań normy EN ISO 9001:2008

4. Kryteria wyboru wykonawcy

  • Cena - 100 %

5. Termin złożenia oferty

Ofertę należy złożyć do dnia 04 marca 2013r.

6. Termin przeprowadzenia certyfikacji: do dnia 15 marca 2013r.

7. Osoba upoważniona do kontaktu z Oferentami

Monika Ciszak tel.: 607 357 005 e-mail: mciszak@consilium.szczecin.pl

Zamówienie prowadzone jest w trybie pozaustawowym. Zamawiający podpisze umowę z Oferentem, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę. Wybrany Oferent zostanie poinformowany pisemnie
o terminie i miejscu podpisania umowy.



II. Aktualnie brak ofert pracy.

Osoby zainteresowane praktyką lub aplikacją na biegłego rewidenta prosimy o zgłoszenia telefoniczne lub mailowe.


Strona głównaO nasUsługi